INFORMATION

Our privacy policy.

Datum: 26/01/2021

Jouw privacy is belangrijk voor in september. Wanneer je een beroep doet op de diensten van in september, vertrouw je haar jouw persoonsgegevens toe. Met dit Privacybeleid willen wij dat je op de hoogte bent over hoe wij informatie verzamelen, verwerken en vrijgeven.

1. Algemeen

In dit Privacybeleid wordt verstaan onder:

 1. a) in september : in september. , besloten vennootschap, met maatschappelijke zetel te Ter Meire 8, 9800 Petegem aan de Leie, ondernemingsnummer 0735.464.787, RPR Gent, afdeling Gent;
 2. b) Website: de website van in september, www.inseptember.be en afgeleiden ontwikkeld en uitgebaat door in september.

2. Toepasselijkheid

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle verwerkingen die plaatsvinden door middel van en ten gevolge van het gebruik van onze Website. Dit Privacybeleid is eveneens van toepassing op alle verwerkingsactiviteiten door in september die betrekking hebben op alle (commerciële) relaties tussen in september en haar klanten, prospecten en business partners. Voorgaande met uitzondering van de verwerkingen van persoonsgegevens waarover door in september afzonderlijk werd gecommuniceerd of de toestemming werd verzocht. 

in september treedt in het kader van de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in dit Privacybeleid op als verwerkingsverantwoordelijke. Dit betekent dat zij de doeleinden waarvoor en de middelen waarmee jouw persoonsgegevens worden verwerkt zal bepalen. 

De persoonsgegevens die in september verzamelt en verwerkt, worden behandeld overeenkomstig de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening 2016/679) van het Europese Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van de natuurlijke personen i.v.m. de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. 

3. Welke persoonsgegevens en hoe worden deze verzameld?

Gegevens die in september verwerkt voor een bepaalde aangelegenheid, om klant te worden bij of nadat je reeds klant werd van in september. Deze gegevens, die noodzakelijk zijn voor de verwerkingen zoals omschreven in dit Privacybeleid, betreffen:

 • Identificatiegegevens: naam, adres (privé, werk), telefoonnummer (privé, werk), e-mailadres, identificatiegegevens toegekend door in september, IP-adressen, etc.;
 • Financiële bijzonderheden: identificatie- en bankrekeningnummers, etc.;
 • Persoonlijke kenmerken: leeftijd, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, burgerlijke staat, nationaliteit, etc.;
 • Psychische gegevens: zijnde gegevens verworven uit persoonlijkheids- en drijfverentesten;
 • Samenstelling van het gezin: huwelijk of huidige vorm van samenleven, de echtgeno(o)t(e) of partner, aantal kinderen, etc. ;
 • Vrijetijdsbesteding en interesses: hobby’s, sport, andere interesses, etc.;
 • Lidmaatschappen (andere dan professionele, politieke of vakbondsmaatschappen): vrije tijd, sport, jeugdvereniging, hobbyclub, etc.;
 • Opleiding en vorming: academische curriculum, beroepsbekwaamheid, professionele ervaring, etc.;
 • Beroep: curriculum vitae, huidige functie en verantwoordelijkheden, datum van aanwerving en beëindiging van de betrekking, loopbaan en discipline, loon, organisatie van het werk, etc.;
 • Beeldopnamen: afbeeldingen, filmopnamen, etc. ;

Gegevens die in september verzamelt door middel van de Website:

Door het gebruik van cookies op de Website kunnen volgende persoonsgegevens verwerkt worden:

 • Elektronische identificatiegegevens: IP-adres, cookies, browser, toestel, etc.
 • Elektronische lokalisatiegegevens: geografische locatie, etc.

De meeste informatie is op of via de Website beschikbaar zonder dat jezelf jouw persoonsgegevens dient te verstrekken. in september verwerkt evenwel de persoonsgegevens die door je werden bezorgd door middel van de invulformulieren op de Website, waaronder:

 • Identificatiegegevens: naam, telefoonnummer (privé, werk) en e-mailadres;
 • Beroep: huidige functie;

4. Gebruik van persoonsgegevens

in september verwerkt jouw persoonsgegevens zoals omschreven in dit Privacybeleid steeds in overeenstemming met één of meerdere van de onderstaande doeleinden:

 • het aanbieden en leveren van de diensten en goederen aangeboden door in september waarop beroep wordt of zal worden gedaan, meer bepaald in het kader van coaching, kandidatenbeheer, audits, training, workshops en webinars, hierbij gesteund op de uitvoering van een overeenkomst of de toestemming van de coachee, trainee of sollicitant;
 • het beheer en administratie van het klantenbestand, hierbij gesteund op de uitvoering van een overeenkomst of de behartiging van een gerechtvaardigd belang;
 • het verlenen van informatie als antwoord op jouw vraag, hierbij gesteund op de uitvoering van een overeenkomst;
 • het aanbieden en versturen van nieuwsbrieven, reclame, social media marketing en direct marketing, indien hiertoe de toestemming werd verkregen;
 • het verzekeren en verbeteren van de werking van in september en de Website, hierbij gesteund op de behartiging van een gerechtvaardigd belang;
 • het beheer en administratie van leveranciers en tussenpersonen, hierbij gesteund op de uitvoering van een overeenkomst of de behartiging van een gerechtvaardigd belang;
 • het voldoen aan enige internationale, Europese of nationale regelgeving, hierbij gesteund op de naleving van wettelijke verplichtingen;

in september vraagt jouw toestemming voordat zij jouw persoonsgegevens gebruikt voor doeleinden die niet compatibel zijn met dewelke in dit Privacybeleid werden beschreven.

5. Doorgifte persoonsgegevens aan derden

in september zal jouw persoonsgegevens niet doorgeven aan derden, tenzij wanneer dit noodzakelijk is in het kader van het verlenen van de diensten en doeleinden zoals omschreven in dit Privacybeleid en de optimalisering daarvan (zoals maar niet beperkt tot onderhoudswerken, verwerkingen van betalingen, database management). in september kan dan ook gebruik maken van verwerkers om jouw persoonsgegevens te verwerken. Verwerkers zijn natuurlijke personen, rechtspersonen, overheidsinstanties, diensten of ander organen die ten behoeve van in september persoonsgegevens verwerken.

in september kan de persoonsgegevens doorgeven op vraag van elke wettelijk bevoegde overheid, om aan heersende wetgeving en reglementering te voldoen, of om de rechten van in september, van haar klanten en/of van jou te verdedigen en te beschermen gedurende een/met het oog op een gerechtelijke procedure. Jouw persoonsgegevens kunnen eveneens worden doorgegeven in het kader van een wijziging in de bedrijfsstructuur van in september, onder andere, maar niet gelimiteerd tot een wijziging in de rechtsvorm, overname, fusie, splitsing en de gehele dan wel gedeeltelijke verkoop van de onderneming of bedrijfstak.

Indien het noodzakelijk is dat wij jouw persoonsgegevens doorgeven aan derden, is de betreffende derde partij verplicht om jouw persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van dit Privacybeleid.

In alle overige gevallen zullen wij jouw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren of doorgeven aan derde partijen, tenzij wanneer wij (1) hiervoor jouw toestemming hebben bekomen en (2) met de betreffende derde partij een dataverwerkingsovereenkomst hebben afgesloten, dewelke de nodige garanties bevat betreffende confidentialiteit en privacy conformiteit van jouw persoonsgegevens.

6. Opslag persoonsgegevens

in september bewaart jouw persoonsgegevens slechts gedurende de periode die noodzakelijk is voor het vervullen van de doelen, zoals beschreven in dit Privacybeleid.

Indien door de wet, door de naleving van een andere wettelijke verplichting of in het kader van een gerechtelijke of een toekomstige gerechtelijke procedure een langere bewaartermijn gerechtvaardigd is, kan in september jouw persoonsgegevens gedurende deze langere termijn bewaren.

7. Jouw privacyrechten

Wanneer je beroep wenst te doen op jouw rechten, zoals hieronder bepaald, gelieve dan contact op te nemen met hello@inseptember.be of per post Ottergemsesteenweg-Zuid 808, box 314, 9000 Gent, t.a.v. in september.

Je hebt het recht om te allen tijde jouw toestemming voor een bepaalde verwerking in te trekken, wanneer deze verwerking plaatsvindt op basis van jouw toestemming. De intrekking doet geen afbreuk aan de geldigheid van de verwerking voorafgaand aan de intrekking. Indien je geen nieuwsbrieven of informatie over onze diensten meer wil ontvangen, kan je je eveneens op elk moment uitschrijven na ontvangst van de email van in september.

– Recht op toegang: je hebt het recht om uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van jouw betreffende persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen van die persoonsgegevens;

– Recht op rectificatie: je hebt het recht om onverwijld rectificatie van jouw betreffende onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen;

– Recht om vergeten te worden: je hebt het recht om zonder onredelijke vertraging, in bepaalde omstandigheden, het wissen van jouw betreffende persoonsgegevens te verkrijgen;

– Recht van overdracht: onder voorbehoud van de rechten en vrijheden van derden, heb je het recht jouw betreffende persoonsgegevens, die door je werden verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, en je hebt het recht die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen;

– Recht op beperking: je hebt het recht om, in bepaalde omstandigheden, de beperking van een bepaalde verwerkingsactiviteit van jouw persoonsgegevens te verkrijgen.

– Recht van bezwaar: je hebt het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens om redenen die verband houden met jouw specifieke situatie, tenzij de verwerkingsverantwoordelijke hiertegen dwingende gerechtvaardigde gronden kan aanvoeren of in het kader van de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;

– Recht van niet-profilering: je hebt het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering, gebaseerd besluit waaraan voor je rechtsgevolgen zijn verbonden of die je anderszins in aanmerkelijke mate treft;

– Recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

in september is gerechtigd alvorens zij gevolg geeft aan jouw aanvraag een bewijs ter controle van jouw identiteit te verzoeken.

in september verstrekt je binnen één (1) maand na ontvangst van het verzoek informatie over het gevolg dat aan het verzoek is gegeven. Deze termijn kan indien nodig met twee (2) maanden worden verlengd. In dat geval stelt in september je daarvan binnen de termijn van één (1) maand na ontvangst van het verzoek in kennis.

in september kan jouw verzoek tot uitoefening van deze rechten weigeren, wanneer deze onredelijke wijs worden herhaald, onevenredige technische inspanningen vereisen of de privacy van anderen in gevaar brengen. In dat geval stelt in september je daarvan binnen de termijn van één (1) maand na ontvangst van het verzoek in kennis.

8. Beveiliging persoonsgegevens

in september neemt redelijke organisatorische, technische en administratieve stappen om jouw persoonsgegevens onder ons beheer en zoals vereist is volgens de van toepassing zijnde wetgeving inzake privacy van persoonsgegevens, te beschermen. Jammer genoeg kan bij geen enkele gegevensoverdracht over het internet of bij geen enkel gegevensopslagsysteem de vertrouwelijkheid, integriteit en beveiliging 100% gegarandeerd worden. Als je redenen hebt om te geloven dat jouw interactie met ons niet meer veilig is, gelieve ons dan onmiddellijk op de hoogte te brengen van het probleem, door contact met ons op te nemen volgens de rubriek “Contactgegevens”.

9. Grensoverschrijdende verwerking persoonsgegevens

Elke grensoverschrijdende overdracht van persoonsgegevens aan derde partijen voor de doeleinden die hierboven omschreven, is mogelijk. Dit houdt tevens in dat de overdracht plaatsvindt naar landen of regio’s die andere gegevensbeschermingsregelgeving hebben dan jouw land. Wij zullen ten aanzien daarvan telkens de gepaste maatregelen treffen, zodat in een situatie waarin een dergelijke overdracht van gegevens plaatsvindt, een dergelijke overdracht van gegevens altijd geschiedt op een wijze met een “adequaat beschermingsniveau”.

10. Anonieme gegevens

in september is gerechtigd om niet-persoonlijke en anonieme data te verzamelen en te verwerken en persoonsgegevens te anonimiseren. Deze gegevens laten in september niet toe om deze gegevens in verband te brengen met een geïdentificeerde persoon of om individuele persoon te identificeren. Deze gegevens kunnen ook met derden gedeeld worden.

11. Websites en diensten van derden

Dit Privacybeleid heeft enkel betrekking op onze Website. Wij zijn niet verantwoordelijk voor, de privacy-, informatie- of andere praktijken van derden, inclusief derden die een website beheren waarnaar onze Website een link bevat. Het door ons plaatsen van een link op de Website betekent niet dat wij de gelinkte website steunen.

Bovendien kunnen we je toegang bieden tot functies van derden. Houd er rekening mee dat alle informatie die je vrijgeeft door het gebruik van deze functies beheerd wordt door het toepasselijke privacybeleid van de derde partij en niet door dit Privacybeleid. Wij hebben geen controle over, en zijn niet verantwoordelijk voor de manier waarop derden de informatie gebruiken die je verstrekt wanneer je deze functies gebruikt.

12. Update privacybeleid

in september is gerechtigd om dit Privacybeleid te vernieuwen door een nieuwe versie op de Website te plaatsen. Wanneer er veranderingen worden aangebracht, wordt de hierboven vermelde datum aangepast aan de herziening. De aangepaste versie geldt vanaf de datum van herziening. Wij adviseren je dit Privacybeleid regelmatig te raadplegen, zodat je op de hoogte bent van enige wijzigingen.

13. Cookies

Bij een bezoek aan de Website kan gebruik gemaakt worden van cookies om jouw ervaring op de Website te optimaliseren. Bijkomende informatie op welke wijze in september gebruik maakt van cookies kan je terugvinden in het Cookiebeleid.

14. Klachten

Wanneer je meent een klacht te hebben over de manier waarop in september jouw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en/of verwerkt, kan je steeds een klacht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit indienen. Meer informatie hierover vind je terug op de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

15. Contactgegevens

Mocht je vragen, opmerkingen of bezorgdheden hebben bij dit Cookiebeleid, dan kan je contact opnemen met in september op het adres Ter Meire 8, B-9800 Petegem aan de Leie of via het e-mailadres: hello@inseptember.be