INFORMATION

General conditions.

1. Algemeen

1. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

a) in september: in september. , besloten vennootschap, Ter Meire 8, B-9800 Petegem aan de Leie, RPR Gent, Afdeling Gent, 0735.464.787;
b) Opdrachtgever: de partij die aan in september een Opdracht geeft;
c) Opdracht(en) c.q. Overeenkomst(en): opdracht c.q. overeenkomst(en) van opdracht(en), waarbij in september zich jegens Opdrachtgever verbindt Werkzaamheden te verrichten; en
d) Werkzaamheden: alle door in september ten behoeve van de Opdracht voor Opdrachtgever uit te voeren werkzaamheden, waaronder leveringen van onder meer zaken en/of diensten.

2. Alle Opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door in september.

2. Toepasselijkheid

1. Opdrachtgever verklaart kennis te hebben genomen van deze Algemene Voorwaarden en deze te aanvaarden. Deze Algemene Voorwaarden vervangen alle eerdere versies.

2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen in september en Opdrachtgever, hoe ook genaamd, waarbij in september zich verbindt/zal verbinden om Werkzaamheden te verrichten voor Opdrachtgever.

3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. De toepasselijkheid van algemene of specifieke voorwaarden van Opdrachtgever wordt door in september uitdrukkelijk niet aanvaard.

3. Totstandkoming en duurtijd van de Overeenkomst

1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever de Opdracht (mondeling, schriftelijk, elektronisch of stilzwijgend) bevestigt dan wel op het moment dat de Werkzaamheden een aanvang nemen.

2. De Overeenkomst komt in de plaats van, en vervangt, alle eerdere voorstellen, correspondentie, afspraken of andere communicatie, schriftelijk, mondeling dan wel elektronisch gedaan.

3. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde duur, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende Opdracht voortvloeit dat deze voor bepaalde duur is aangegaan.

4. Medewerking door Opdrachtgever

1. Opdrachtgever zal, zowel uit eigen beweging als op verzoek van in september, alle medewerking verlenen en alle relevante informatie welke in september overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de Werkzaamheden, tijdig en in de door in september gewenste vorm en wijze ter beschikking te stellen.

2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid, betrouwbaarheid en rechtmatigheid van de aan in september ter beschikking gestelde informatie, ook indien deze via of van derden afkomstig zijn. Indien de informatie of uitleg op hypothesen zijn gebaseerd, zal de Opdrachtgever in september er relevante details van bezorgen.

3. In het geval dat Opdrachtgever zou nalaten om in september de relevante informatie en uitleg te geven die nodig zijn voor een goede uitvoering van de Werkzaamheden, zou dit tot de onmogelijkheid kunnen leiden om haar Werkzaamheden te verrichten of te finaliseren. In voorkomend geval heeft in september, behoudens andersluidende wetsbepaling of beroepsregels, het recht om zonder voorafgaande kennisgeving haar Werkzaamheden te staken of om de Overeenkomst op te zeggen met onmiddellijke ingang.

4. Opdrachtgever is gehouden in september onverwijld te informeren over feiten, omstandigheden en wijzigingen van hypothesen die van belang kunnen zijn voor de correcte uitvoering van de Werkzaamheden.

5. Uit de vertraging in de uitvoering van de Opdracht voortvloeiende extra kosten en extra honoraria ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van verlangde informatie, zijn voor rekening van Opdrachtgever. in september is bevoegd voor alle daaruit voortvloeiende (meer)Werkzaamheden (extra) honorarium aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

6. in september is niet aansprakelijk voor de door Opdrachtgever geleden schade voortvloeiende uit het door Opdrachtgever dan wel derden (i) niet tijdig informeren over, verbergen of achterhouden van informatie, feiten en omstandigheden die voor een correcte uitvoering van de Werkzaamheden van belang kunnen zijn en (ii) geven van een verkeerde voorstelling van zaken.

7. In geval in september bij Opdrachtgever op locatie Werkzaamheden verricht dan wel van de computersystemen en (telefoon)netwerken van Opdrachtgever gebruikmaakt, dient Opdrachtgever (voor eigen rekening) zorg te dragen voor de benodigde toegang, beveiligingsprocedures, viruscontroles, faciliteiten, vergunningen en toestemmingen. Opdrachtgever geeft in september toestemming om tijdens de uitvoering van de Werkzaamheden op locatie verbinding te maken met het netwerk en de internetaansluiting van in september (remote access over internet). Aan het gebruik van het bij Opdrachtgever aanwezige netwerk zijn risico’s verbonden voor Opdrachtgever; in verband hiermee zijn beveiligingsmaatregelen genomen door in september, waaronder het installeren van een firewall en virusscanner. Eventuele restrisico’s voor Opdrachtgever zijn echter niet uit te sluiten. in september aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die eventueel voortvloeit uit het gebruik van remote access over internet.

5. Uitvoering van de Opdracht

1. in september zal zich inspannen de Opdracht met de vereiste zorgvuldigheid en deskundigheid uit te voeren. Ten aanzien van de beoogde Opdracht is sprake van een inspanningsverbintenis.

2. in september bepaalt de wijze waarop en door welke persoon de Opdracht wordt uitgevoerd. Indien volgens de Overeenkomst bepaalde personen de Werkzaamheden zullen uitvoeren, is in september alsnog gerechtigd om de in de Overeenkomst genoemde personen te vervangen door personen met gelijke of vergelijkbare deskundigheid.

3. Indien Opdrachtgever derden bij de uitvoering van de Opdracht wenst te betrekken, zal deze daartoe slechts kunnen overgaan na daarover met in september overeenstemming te hebben bereikt, daar het op directe of indirecte wijze betrekken van een derde bij de uitvoering van de Opdracht belangrijke invloed kan hebben op de mogelijkheden van in september om de Opdracht correct uit te voeren.

4. Indien is overeengekomen dat de Werkzaamheden in fasen worden uitgevoerd, is in september gerechtigd de aanvang van de Werkzaamheden die tot een volgende fase behoren uit te stellen totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft geaccepteerd en alle verschuldigde bedragen heeft voldaan. Is Opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij voor de uitvoering van de Werkzaamheden benodigde informatie ter beschikking te stellen, dan gaat de termijn waarbinnen de Werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan nadat de Opdrachtgever alle verschuldigde bedragen heeft voldaan, respectievelijk de informatie geheel ter beschikking is gesteld.

5. Omdat de termijn waarbinnen de Werkzaamheden dienen te worden afgerond kan worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de verstrekte informatie en de medewerking die door de Opdrachtgever wordt verleend, is deze termijn slechts te beschouwen als een vervaltermijn indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen. De Overeenkomst kan door Opdrachtgever in geen geval wegens termijnoverschrijding worden ontbonden. Voorts is in september in geen geval schadeplichtig wegens termijnoverschrijding.

6. Indien in september op verzoek of met voorafgaande instemming van Opdrachtgever diensten of andere prestaties verricht die buiten de inhoud of omvang van de Overeenkomst vallen, zullen deze diensten of prestaties door Opdrachtgever aan in september worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van in september.

7. Bij afronding van de Werkzaamheden kan in september een verklaring afgeven, een schriftelijk advies uitbrengen, een mondeling uitgebracht advies schriftelijk bevestigen, een schriftelijk (eind)rapport uitbrengen of een mondelinge presentatie geven. Opdrachtgever kan zich niet beroepen op concepten van dergelijke verklaringen, adviezen, rapporten of presentaties. Voorts geldt dat indien Opdrachtgever zich wenst te baseren op de inhoud van een geleverd mondeling advies of een ter afronding van de Werkzaamheden geleverde mondelinge presentatie, de Opdrachtgever in september daarvan in kennis dient te stellen, waarna in september de inhoud van het desbetreffende advies schriftelijk zal bevestigen. in september is enkel verbonden door de definitieve versie van haar verklaringen, adviezen en rapporten voorgelegd aan de Opdrachtgever in geschreven vorm én ondertekend door een aandeelhouder.

8. in september is niet verplicht om mondelinge of schriftelijke verklaringen, adviezen, rapporten of uitkomsten van de Werkzaamheden te actualiseren naar aanleiding van gebeurtenissen die zich na de levering van de definitieve versie van de verklaring, het advies, het rapport of de uitkomsten hebben voorgedaan.

9. De door in september gegeven verklaringen, adviezen, meningen, verwachtingen, voorspellingen en aanbevelingen kunnen onder geen voorwaarde of omstandigheid worden opgevat als een garantie ter zake van toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden.

6. Eigen verantwoordelijkheid Opdrachtgever

Onverminderd de verplichtingen en verantwoordelijkheden van in september bij de uitvoering van de Werkzaamheden, blijft Opdrachtgever verantwoordelijk en aansprakelijk voor onder meer:

– het bestuur en de bedrijfsvoering van zijn bedrijf, de uitoefening van zijn bedrijfsactiviteiten en zijn eigen zakelijke aangelegenheden;

– de door Opdrachtgever genomen beslissingen omtrent de mate waarin hij zich op de door in september geleverde verklaringen, adviezen, rapporten of overige uitkomsten van de Werkzaamheden wenst te baseren, alsmede omtrent het gebruik en de implementatie daarvan;

– het aanstellen door Opdrachtgever van een persoon die beschikt over passende kennis en ervaring om te allen tijde verantwoordelijkheid te dragen voor de beslissingen van de Opdrachtgever en toezicht te houden op de Werkzaamheden en de geschiktheid van de uitkomsten van de Werkzaamheden, verricht ten behoeve van de Opdrachtgever, te beoordelen en verantwoordelijkheid te nemen voor acties, indien toepasselijk, die voortkomen uit de uitkomsten van de Werkzaamheden.

7. Elektronische communicatie

Opdrachtgever en in september kunnen door middel van elektronische communicatietoepassingen (waaronder e-mail, instant messagingprogramma’s, e.d.) en internet met elkaar communiceren. in september is echter niet aansprakelijk voor schade die eventueel voortvloeit uit het gebruik van e-mail en/of internet. In geval van twijfel omtrent de inhoud of verzending van elektronische communicatie zijn de data uit de computersystemen van in september bepalend. In geen geval kan in september aansprakelijk worden gesteld indien informatie verstuurd via elektronische communicatie verloren is gegaan, vertraging heeft opgelopen, onderschept is geworden, gewijzigd werd of onvolledig is overgebracht.

8. Geheimhouding

1. Tenzij enige wetsbepaling, voorschrift of (beroeps)regel haar daartoe verplicht, zijn in september en de door in september ingezette personen verplicht tot geheimhouding tegenover derden ten aanzien van vertrouwelijke informatie die is verkregen van Opdrachtgever. Opdrachtgever kan ter zake ontheffing verlenen.

2. Behoudens schriftelijke toestemming van Opdrachtgever is in september niet gerechtigd de vertrouwelijke informatie die aan haar door Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt voor in het geval in september, een voor haar optredend persoon of een op enige wijze door haar gelaste persoon, voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele- of strafprocedure waarbij deze informatie van belang kan zijn.

3. Tenzij daartoe door in september voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend, zal Opdrachtgever de door in september opgemaakte offerte, de inhoud van de Overeenkomst, verklaringen, adviezen, rapporten of andere al dan niet schriftelijke uitingen van in september, die niet zijn opgesteld of gedaan met de strekking derden van de daarin neergelegde informatie te voorzien, niet openbaar maken. Opdrachtgever zal er tevens zorg voor dragen dat derden niet van de in de vorige zin bedoelde inhoud kennis kunnen nemen. Tenzij daartoe door in september voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend, zal Opdrachtgever evenmin mededelingen doen over de aanpak en werkwijze van in september.

4. in september en Opdrachtgever zullen hun geheimhoudingsverplichtingen opleggen aan door hen ingeschakelde derden.

5. in september is gerechtigd – in het kader van reclame- en referentiedoeleinden – de naam van Opdrachtgever te gebruiken, aan te geven welke soort werkzaamheden zij voor Opdrachtgever heeft verricht en bijzonderheden te vermelden die reeds via de media algemeen bekend zijn gemaakt.

9. Intellectuele eigendomsrechten

in september behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot alles wat in september ontwikkelt, vóór of tijdens de uitvoering van haar Werkzaamheden, inclusief computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en alle andere geestesproducten van in september. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden genoemde producten te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.

10. Honorarium en kosten

1. in september declareert voor de Opdracht een honorarium, waarbij wordt uitgegaan van (a) een tarief berekend per uur, dag of dagdeel en de aan de Werkzaamheden bestede tijd, bijkomende kosten (waaronder zonder limitatief te zijn verplaatsings-, publicatie-, out-of-pocketkosten en rechtstreekse bij derden specifiek gecontracteerde kosten die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Werkzaamheden) alsmede een bedrag ter dekking van onkosten die niet direct aan de Werkzaamheden worden toegerekend of (b) een vast tarief voor de Werkzaamheden en voornoemde bijkomende kosten. in september heeft het recht de door haar gehanteerde tarieven en kosten te wijzigen. Een overzicht van de tarieven en kosten kan op verzoek worden verkregen.

2. Het honorarium van in september is niet afhankelijk van de uitkomst van de Werkzaamheden. Het door in september gefactureerde honorarium kan afwijken van eerdere schattingen of offertes. Indien de feitelijke omstandigheden waarmee in september wordt geconfronteerd, onverenigbaar zouden zijn met de aan de begroting van haar honorarium onderliggende veronderstellingen of indien andere omstandigheden waarover in september geen controle heeft zich voordoen, zodanig dat bijkomende prestaties zijn vereist, tegenover de prestaties op dewelke in september haar honorarium heeft gebaseerd, kan in september haar honorarium dienovereenkomstig, zelfs forfaitair, aanpassen.

3. in september is gerechtigd van Opdrachtgever de betaling van een voorschot op het honorarium te verzoeken. Bij uitputting van dit voorschot kan een nieuw voorschot gevraagd worden. in september behoudt zich het recht voor met de Werkzaamheden pas te starten op het ogenblik dat een gefactureerd voorschot betaald is geworden. Wanneer in september op enig ogenblik geen voorschot vraagt en haar prestaties factureert na uitvoering, dan betekent dit niet dat in september afziet van het recht te werken op basis van betaalde voorschotten.

4. Alle tarieven zijn exclusief btw en andere heffingen welke van overheidswege (kunnen) worden opgelegd.

11. Betaling

1. Betaling door Opdrachtgever van de aan in september verschuldigde bedragen dienen te geschieden binnen de veertien dagen na factuurdatum, in op de factuur aangegeven valuta en door middel van overmaking ten gunste van een door in september aan te wijzen bankrekening. Opdrachtgever heeft niet het recht van verrekening, korting of opschorting.

2. Bij niet betaling van de factuur uiterlijk op de vervaldag, wordt een eerste herinneringsbrief gestuurd. Voor deze eerste betaalherinnering worden geen kosten aangerekend. Als aan deze betaalherinnering geen gevolg gegeven wordt en de betaling niet ontvangen wordt binnen de 5 werkdagen, brengen alle verschuldigde sommen van rechtswege en zonder enige voorafgaande ingebrekestelling, een intrest op van 12% per jaar en worden de factuurbedragen, ten titel van bedongen en aanvaarde forfaitaire en onherleidbare vergoeding, van rechtswege en zonder enige voorafgaande ingebrekestelling, verhoogd met 10%.

3. Van zodra Opdrachtgever in gebreke blijft om een factuur op de vervaldag te betalen, is in september gerechtigd om, zonder dat er een ingebrekestelling vereist is, de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. In dat geval beschikt in september ook over de mogelijkheid om van Opdrachtgever een voorschot of een zekerheid te verlangen met betrekking tot toekomstige Werkzaamheden en is al hetgeen Opdrachtgever aan in september uit welke hoofde dan ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

4. Ingeval van een gezamenlijk gegeven Opdracht zijn alle Opdrachtgevers, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het volledige factuurbedrag.

12. Protesten

1. Protesten met betrekking tot de verrichte Werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen onmiddellijk, doch uiterlijk binnen de veertien dagen na factuurdatum, schriftelijk ter kennis van in september te worden gebracht. Protesten met betrekking tot gebreken dienen hoe dan ook binnen de veertien dagen na de ontdekking ervan, mits Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, schriftelijk ter kennis van in september te worden gebracht.

2. Protesten als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op. Opdrachtgever is in geen geval gerechtigd op grond van een protest met betrekking tot bepaalde Werkzaamheden betaling uit te stellen of te weigeren van andere verrichte Werkzaamheden waarop het protest geen betrekking heeft.

3. In geval van terecht protest heeft in september de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het door in september kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde Werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de Opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van door Opdrachtgever reeds betaald honorarium.

13. Opzegging

1. Zowel in september als Opdrachtgever kunnen de Overeenkomst aangegaan voor onbepaalde duur te allen tijde, met aangetekende kennisgeving en met ontvangstbewijs, onmiddellijk opzeggen zonder dat daartoe een voorafgaande ingebrekestelling nodig is.

2. Zowel in september als Opdrachtgever kunnen de Overeenkomst voor bepaalde duur slechts, met aangetekende kennisgeving en met ontvangstbewijs, tussentijds en onmiddellijk opzeggen (i) indien de andere partij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van een wezenlijke verplichting uit hoofde van de Overeenkomst (ii) indien de andere partij niet in staat is haar schulden te voldoen, (iii) indien een curator, bewindvoerder of vereffenaar is benoemd, (iv) indien de andere partij een schuldsanering treft.

3. Zowel in september als Opdrachtgever dienen hun intentie om de Overeenkomst voor bepaalde duur te beëindigen bij het verstrijken van de voorziene eindduur, bekend te maken met aangetekende kennisgeving en met ontvangstbewijs, dit tenminste dertig dagen voor het einde van de initiële duur. Zoniet wordt de Overeenkomst stilzwijgend verlengd voor dezelfde duur en onder dezelfde voorwaarden.

4. in september kan te allen tijde de Overeenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen, indien in september redelijkerwijs van oordeel is dat de uitvoering van de Overeenkomst, of enig deel daarvan, tot gevolg heeft of tot gevolg zou kunnen hebben dat in september een wettelijke, reglementaire of deontologische norm schendt.

5. in september is in alle gevallen van opzegging van de Overeenkomst gerechtigd op de honoraria die overeenstemmen met het deel van de tot dan toe verrichte Werkzaamheden. Bij een ontijdige en/of onrechtmatige opzegging door de Opdrachtgever van een Overeenkomst voor (a) een Opdracht tegen een vast tarief is in september gerechtigd op het volledige bedrag van de nog niet gefactureerde overeengekomen honoraria of (b) een Opdracht van bepaalde duur tegen een tarief berekend per uur, dag of dagdeel is in september, voor de nog resterende duur van de Opdracht, gerechtigd op een pro rata bedrag overeenkomstig de reeds voor de Opdracht gefactureerde honoraria. Bij een ontijdige en/of onrechtmatige opzegging door de Opdrachtgever van een verlengde Overeenkomst voor een Opdracht van bepaalde duur tegen een tarief berekend per uur, dag of dagdeel is in september, voor de nog resterende duur van de Opdracht, gerechtigd op een pro rata bedrag overeenkomstig de gemiddelde gefactureerde honoraria gerelateerd aan de Overeenkomst voorafgaand aan deze verlenging. Voor de extra prestaties en kosten die de opzegging van de Overeenkomst door de Opdrachtgever met zich meebrengt, wordt aan Opdrachtgever een administratieve kost in rekening gebracht van driehonderdvijftig euro (excl. btw), zonder afbreuk te doen aan haar recht om schadevergoeding te vorderen van de Opdrachtgever voor elk geleden verlies.

6. De betalingsverplichting van Opdrachtgever aangaande de onder vorig lid opgenomen honoraria, extra prestaties en kosten wordt op het moment van beëindiging van de Overeenkomst onmiddellijk en volledig opeisbaar.

7. Bij beëindiging van de Overeenkomst dient ieder van de partijen alle in haar bezit zijnde zaken en documenten die in eigendom toebehoren aan de andere partij aan die andere partij ter beschikking te stellen. Interne werkdocumenten blijven eigendom van in september. Bij de beëindiging van de Werkzaamheden, bewaart in september alle daarmee verband houdende documenten en dossiers gedurende de door de wet voorziene periode voor het soort van Werkzaamheden. Na verloop van deze termijn mag in september, behoudens andersluidende en afzonderlijk schriftelijke overeenkomst, deze vernietigen zonder de Opdrachtgever daarvan op voorhand te moeten verwittigen.

14. Aansprakelijkheid

1. in september zal haar Werkzaamheden naar best vermogen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van in september kan worden verwacht. in september is slechts aansprakelijk indien Opdrachtgever aantoont dat Opdrachtgever schade heeft geleden door een grove of opzettelijke fout van in september. Indien een fout wordt gemaakt doordat Opdrachtgever aan in september onjuiste, onvolledige of misleidende informatie heeft verstrekt, is in september voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk.

2. in september is slechts aansprakelijk voor zover er door haar een grove of opzettelijke fout wordt begaan. Voor zover in september bij de uitvoering van de Opdracht of activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, kan zij op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook voortvloeiend uit hun fout, daarin begrepen grove fout en opzet. in september is derhalve niet aansprakelijk voor de gewone of de lichte fout.

3. in september is niet gehouden tot vergoeding van immateriële, indirecte of gevolgschade, zoals, doch niet beperkt tot, verlies van gegevens, winstderving, personeelskosten, verlies van een kans, klachten van derden en advocatenkosten. in september is niet aansprakelijk voor schade aan derden en is niet gehouden tot enige vrijwaring van Opdrachtgever tegen eventuele aanspraken van derden. Opdrachtgever vrijwaart daarentegen in september voor alle aanspraken van derden.

4. De aansprakelijkheid waartoe in september eventueel gehouden is ten opzichte van Opdrachtgever en derden, is nooit hoger dan het bedrag waarvoor, in het desbetreffende geval, dekking wordt verleend door de door in september aangegane (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering(en). De polis(sen) van deze (beroeps)aansprakelijkheidsverzekeringen(en) worden ter beschikking gehouden op de maatschappelijke zetel van in september. Indien, om welke reden dan ook, de aansprakelijkheidsverzekeraar niet tot uitkering overgaat, is alle aansprakelijkheid beperkt tot éénmaal het bedrag van het gefactureerde honorarium voor de corresponderende Opdracht.

5. De beperking van aansprakelijkheid onder 4 geldt onverkort

(a) in geval van aansprakelijkheid tegenover meerdere Opdrachtgevers; alsdan betaalt in september aan alle Opdrachtgevers gezamenlijk niet meer uit dan hetgeen bepaald onder 4;

(b) voor alle aanspraken die gericht zouden worden tegen aan in september verbonden personen, zoals een aandeelhouder, een bestuurder, een aangestelde of een op enige wijze door in september gelaste persoon.

6. Indien zou blijken dat twee of meer schadegevallen voortvloeien uit één en dezelfde fout, worden zij beschouwd als één enkel aansprakelijkheidsgeval en wordt de aansprakelijkheid derhalve beperkt tot het hoogste bedrag van de bedragen die van toepassing zijn op de betrokken Opdracht.

7. Opdrachtgever gaat er mee akkoord om geen aansprakelijkheidsvordering in te stellen voortvloeiend uit of verbandhoudend met de Overeenkomst, noch op contractuele, noch op buitencontractuele noch op een andere grond, ten laste van aan in september verbonden personen, zoals een aandeelhouder, een bestuurder, een aangestelde of een op enige wijze door in september gelaste persoon. De voorgaande uitsluiting is niet van toepassing op enige aansprakelijkheid, die volgens het Belgische recht niet kan worden uitgesloten.

15. Persoonsgegevens

1. Persoonsgegevens zullen worden verwerkt overeenkomstig het privacybeleid. De privacybeleid is te  consulteren op de website van in september: www.inseptember.be

2. De opdrachtgever staat zelf in voor het consulteren van het onder 1. bedoelde privacybeleid.

16. Anti-corruptie

1. Opdrachtgever en in september verbinden zich ertoe om alle relevante wetten en regelgevingen na te leven die daden van corruptie en verwante criminele of delictuele daden verbieden, verhinderen en strafbaar stellen, in al hun verrichtingen en relaties, ongeacht of ze verband houden met de Overeenkomst, ongeacht in welke vorm de daden zich voordoen en in welke mate ook.

2. De partijen zullen de onder 1. bedoelde verplichtingen overdragen op personen werkzaam bij/voor hen.

17. Wervingsverbod en persoonlijke dienstverlening

Opdrachtgever mag tijdens de uitvoering van de Opdracht en binnen één jaar na de beëindiging ervan geen aan in september verbonden personen, zoals een aandeelhouder, een bestuurder, een aangestelde of een op enige wijze door in september gelaste persoon, in dienst nemen danwel anderszins direct of indirect voor zich laten werken, dan wel daarover met deze personen onderhandelen. Opdrachtgever die ondanks dit wervings- en dienstverleningsverbod toch een aandeelhouder, een bestuurder, een aangestelde of een op enige wijze door in september gelaste persoon, in dienst neemt danwel anderszins direct of indirect voor zich laat werken, is gehouden aan in september de wervings- en selectiekosten te vergoeden die de andere partij zal moeten maken om de betrokken persoon te vervangen. Bovendien is Opdrachtgever gehouden tot de betaling aan in september van een vergoeding die forfaitair per persoon begroot wordt op zestigduizend euro (excl. btw).

18. Afstand van recht

Het niet direct afdwingen van enig recht of bevoegdheid van in september zal de rechten en bevoegdheden van in september onder deze Overeenkomst niet beïnvloeden of beperken. Afstand van recht van enige bepaling of voorwaarde in de Overeenkomst zal uitsluitend van kracht zijn indien deze schriftelijk is gedaan.

19. Conversie en strijdige bepalingen

1. Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling van de Overeenkomst (geheel of gedeeltelijk) geen beroep kan worden gedaan, komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft de inhoud en strekking in elk geval een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.

2. In het geval deze Algemene Voorwaarden en een schriftelijke Overeenkomst tussen Opdrachtgever en in september onderling tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de schriftelijke Overeenkomst opgenomen voorwaarden.

20. Vertaling

De Nederlandse tekst van deze Algemene Voorwaarden prevaleert boven vertalingen daarvan.

21. Toepasselijk recht en forumkeuze

1. Op alle Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en in september is Belgisch recht van toepassing.

2. Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen, worden alle geschillen die verband houden met de Overeenkomst(en) tussen Opdrachtgever en in september, beslecht door de bevoegde rechter van de plaats van de maatschappelijke zetel van in september.